Το γραφείο μας προσφέρει  πιστοποιημένες υπηρεσίες κατά TEGOVΑ (The European Group of Valuers Association ), σύμφωνα με τους κανόνες και τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα, από πιστοποιημένους και έμπειρους  εκτιμητές REV  (expert Valuer in Real Estate Property), εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών.                                   2

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Εκτιμήσεις πάσης φύσεως ακινήτων (κατοικίες, καταστήματα, βιομηχανοστάσια συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού, ξενοδοχεία )

Μελέτες Βιωσιμότητας και Αξιοποίησης ακίνητης Περιουσίας

Διαχωρισμός Οικοπέδων και Σχεδιασμός

Επενδύσεις Ακινήτων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Έρευνα και Ανάλυση Αγοράς

Διαχωρισμός Ιδιοκτησιών

Κληρονομικές Αντιδικίες

Μισθωτικές Διαφορές (Ιδιοκτήτης – Μισθωτής)

Απαλλοτριώσεις

REV3